Nuôi thỏ sinh sản...

Mỗi tháng thỏ sinh sản một lần, trung bình từ 6 - 8 con. Nuôi thỏ sinh sản chi phí thấp, có thể tận dụng thức ăn từ tự nhiên, thời gian sinh trưởng nhanh, dễ thu hồi vốn....